ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ

Οι γνώσεις, που μπορεί να αποκτήσει ένας ιστιοπλόος είναι απεριόριστες και αυτό ακριβώς είναι και το ενδιαφέρον σημείο της ιστιοπλοΐας.

ΚΑΝΟΕ - ΚΑΓΙΑΚ

Το άθλημα του Κάνοε – Καγιάκ έχει παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία παγκοσμίως. Ο δυναμισμός του Κάνοε – Καγιάκ και οι συγκινήσεις που προσφέρει το κατατάσσουν παγκοσμίως στα πλέον δημοφιλή αθλήματα

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Η κολύμβηση ωστόσο, πέρα από το ότι είναι μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές άθλησης, είναι και από τις πιο... φιλικές προς τον οργανισμό.

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ

Ως αυτόνομη κατάδυση, ορίζεται η δυνατότητα κατάδυσης με αυτόνομη καταδυτική συσκευή. Ο όρος χρησιμεύει για τη διάκριση της εν λόγω δραστηριότητας από τις λοιπές μορφές κατάδυσης.


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nommes/public_html/templates/dd_winter_101/functions.php on line 201

NEWS


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nommes/public_html/templates/dd_winter_101/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Υπεύθυνες δηλώσεις σε αγώνες του ΝΟΜεσολογγίου

 Υπεύθυνες δηλώσεις σε αγώνες του ΝΟΜεσολογγίου Ενήλικου και Γονέα

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

   

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

   

Ημερομηνία γέννησης(2):

   

Τόπος Γέννησης:

   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

   

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

   

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 
                               

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) Συμμετέχω οικειοθελώς στον αγώνα ………………………………………… που διοργανώνει Ο ΝΟΜεσολογγίου . Σε περίπτωση αναβολής και αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής αυτού, η υπεύθυνη δήλωσή μου ισχύει και για τη νέα ημερομηνία. β) Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα θα τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις και κάθε σχετικού κανονισμού. γ) Είμαι απόλυτα υγιής, δεν είμαι τραυματισμένος/η, δεν είμαι υπό την επήρεια φαρμάκων - ουσιών και γνωρίζω καλά κολύμβηση. δ) Συμπλήρωσα οικειοθελώς την αίτηση συμμετοχής και δηλώνω δια του παρόντος ότι αποδέχομαι ότι η οργανωτική επιτροπή καθώς επίσης και οποιοσδήποτε άλλος συνεισφέρει ή βοηθά εθελοντικά στη διοργάνωση, δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική απώλεια ή ζημιά του εξοπλισμού μου……………………. SUP ή/και Καγιάκ. Δεν φέρουν επίσης καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και σωματικού τραυματισμού μου, που θα συμβούν πριν, κατά και μετά τη διοργάνωση, τόσο εντός της θάλασσας όσο και στη στεριά. ε) Δεν θα ασκήσω ποινική δίωξη και δεν θα απαιτήσω καμία αποζημίωση από την οργανωτική επιτροπή. στ) Επιτρέπω τη λήψη και χρήση από τον διοργανωτή φωτογραφικού υλικού και βίντεο που θα γίνει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα.

 

Ημερομηνία:     ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΝΟΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

   

Ημερομηνία γέννησης(2):

   

Τόπος Γέννησης:

   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

   

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

   

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 
                               

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) Επιτρέπω με δική μου ευθύνη στο παιδί μου (ονοματεπώνυμο)                                                                                                      

να συμμετάσχει στον «Διάπλους της Λ/Θ 2020» που διοργανώνει ο ΝΟΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

στις 22/8/20. Σε περίπτωση αναβολής και αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής αυτού, η υπεύθυνη δήλωσή μου ισχύει

και για τη νέα ημερομηνία.

β) Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα θα τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αριθμ.20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς

και κάθε σχετικού κανονισμού.

γ)Το παιδί μου είναι απόλυτα υγιές, δεν είναι τραυματισμένο, δεν είναι υπό την επήρεια φαρμάκων- ουσιών και γνωρίζει πολύ

καλά κολύμβηση.

δ) Συμπλήρωσα οικειοθελώς την αίτηση συμμετοχής και δηλώνω δια του παρόντος ότι αποδέχομαι ότι η οργανωτική επιτροπή

καθώς επίσης και οποιοσδήποτε άλλος συνεισφέρει ή βοηθά εθελοντικά στη διοργάνωση, δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική

απώλεια ή ζημιά του εξοπλισμού SUP ή Καγιάκ του παιδιού μου. Δεν φέρουν επίσης καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και

σωματικού τραυματισμού του, που θα συμβούν πριν, κατά και μετά τη διοργάνωση, τόσο εντός της θάλασσας όσο και στη στεριά.

ε) Δεν θα ασκήσω ποινική δίωξη και δεν θα απαιτήσω καμία αποζημίωση από την οργανωτική επιτροπή.

στ) Επιτρέπω τη λήψη και χρήση από τον διοργανωτή φωτογραφικού υλικού και βίντεο που θα γίνει πριν, κατά τη διάρκεια και

μετά τον αγώνα.

Ημερομηνία:     /     / 20

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Κατηγορία:

Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου - Nautical Club Messolonghi

30200 Λιμάνι Μεσολογγίου
2631026970, 6974271607
nommes@live.com